Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten

Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde. Var och en av de sex distrikten ordnar inom sin region tjänster inom offentlig rättshjälp, ekonomi- och skuldrådgivning och allmän intressebevakning.
 
Tjänsterna gäller rättsskydd och ekonomi och de produceras av distriktens rättshjälpsbyråer och intressebevakningsbyråer, vilka båda är 23 till antalet. Distrikten och deras byråer har cirka 1 200 anställda på olika håll i landet. Intressebevakningstjänster produceras delvis också som upphandlade tjänster. Distrikten sköter sin egen personal- och ekonomiförvaltning.
 
Rättshjälpsbyråerna

Rättshjälpsbyråerna hjälper personer med juridiska problem inom många olika rättsområden. Verksamheten baserar sig på professionell kundservice vid rätt tillfälle.

Ett offentligt rättsbiträde ger råd, utarbetar olika handlingar och bistår domstolarna. Klienterna får hjälp bland annat i ärenden som gäller straffrätt, familjerätt och arvsrätt. Rättshjälpsbyråerna sköter också asylärenden. De offentliga rättsbiträdena är jurister och en stor del av dem är advokater.
 
En ekonomi- och skuldrådgivare kartlägger tillsammans med klienten hans eller hennes ekonomiska situation och skulder, bistår i planeringen av ekonomin samt utreder alternativa lösningar, förlikning och arrangemang i fall av överskuldsättning.
 
Arbetet som rättshjälpssekreterare är mångsidigt och intressant. Rättshjälpssekreterarna svarar för kundbetjäningen, deltar i fattandet av rättshjälpsbeslut, upprättar handlingar och kalkyler och biträder rättsbiträdena och ekonomi- och skuldrådgivarna.
 
Intressebevakningsbyråerna 

Intressebevakningsbyråerna tillhandahåller allmän intressebevakning för personer som inte själva kan bevaka sina intressen eller sköta sina angelägenheter på grund av sjukdom eller av någon annan orsak. Arbetet som intressebevakare är betydelsefullt, självständigt och kräver god social kompetens. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och ansvarsfulla.
 
Den allmänna intressebevakaren är huvudmannens betrodda person. Intressebevakaren sköter i samarbete med huvudmannen, alltså den för vilken intressebevakaren har förordnats, huvudmannens ekonomiska angelägenheter och ärenden som gäller huvudmannens person.
 
En intressebevakningssekreterare arbetar i regel i par med en allmän intressebevakare. Till arbetsuppgifterna hör till exempel att sköta huvudmännens ekonomiska angelägenheter, att ansöka om förmåner och att utöva den allmänna intressebevakarens beslutanderätt.

Läs mer på webbsidan oikeus.fi: Arbeta i vår bransch.

Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten tar också emot öppna ansökningar, men de beaktas inte när en offentlig ansökan pågår.

Bekanta dig med videor om arbetet:

Video om ekonomi- och skuldrådgivning.

Video om rättshjälp.

Video om intressebevakning.

Laddar...
Publicerad 21-12-2020 kl. 16.36, uppdaterad 14-09-2021 kl. 7.02

Rättshjälps- och intressebevakninsdistriktenas logo.

Bra att veta om oss

Våra tjänster är betydelsefulla för samhället. Vårt arbete påverkar människors dagliga liv. Arbetsuppgifterna är varierande, intressanta, självständiga och ansvarsfulla. Våra anställda har tillgång till moderna arbetsredskap och fortbildning. Vi stöder samordningen av arbete och privatliv med flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.

Kontaktuppgifter

Webbsidan oikeus.fi:

Rättshjälp

Intressebevakning