Teija Tepponen

Teija Tepponen arbetar som allmän intressebevakare vid Mellersta Finlands rättshjälpsbyrå.

”En intressebevakare sköter huvudmannens egendom och ekonomiska ärenden. Kundkretsen varierar, men den gemensamma nämnaren är att kunderna på grund av hälsorelaterade skäl inte har förmåga att själva sköta sina ärenden.

De typiska uppgifterna omfattar att sköta ärenden som gäller huvudmannens ekonomi, att betala fakturor och göra ersättningsansökningar, göra skuldarrangemang och företräda huvudmannen i tillståndspliktiga rättshandlingar, såsom köp eller försäljning av bostadsaktier och egnahemshus eller avvittringar och arvsskiften. Allt som allt är min arbetsbild väldigt varierande.

I arbetet som intressebevakare kan du själv planera dagens förlopp, men ibland kan planerna ändras med kort varsel. De konkreta resultaten är givande i mitt arbete.

Jag har en lägre yrkeshögskoleexamen.

Också i framtiden vill jag arbeta med intressebevakningsuppgifter. Staten är en bra arbetsgivare, utbildnings- och utvecklingsmöjligheterna är utomordentliga.”