Rättsregistercentralen

Rättsregistercentralen (RRC) är ett sakkunnigämbetsverk underställt justitieministeriet. RRC är en IT-servicecentral som utvecklar och administrerar olika IT-system inom justitieministeriets förvaltningsområde. Dessutom ansvarar RRC för flera register och dataadministration inom justitieministeriets förvaltningsområde samt för verkställandet av böter och avgifter.

Som registerförare producerar och utlämnar vi tillförlitliga registeruppgifter till myndigheter, företag, samfund och medborgare. Ett särskilt drag hos registerföringen är å ena sidan iakttagandet av offentlighetsprincipen och å andra sidan integritetsskyddet. En stor del av innehållet i våra register är känsliga uppgifter. Uppgifter utlämnas till berörda personer eller olika myndigheter inom lagstiftningens gränser. Våra mest använda register är straffregistret, bötesregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret samt skuldsaneringsregistret.

Som en myndighet som deltar i verkställigheten verkställer vi böter och fordringar på ett vänligt men beslutsamt sätt. Vi ser till att förmögenhetsstraff, såsom böter och olika ersättningar, verkställs.

Som experter på IT-utveckling utvecklar vi användarvänliga IT-system som stöder verksamheten inom justitieförvaltningen och administrerar kostnadseffektivt deras kvalitet. Som sakkunnig partner till beställarkunder inom justitieförvaltningen tillhandahåller vi avtalsenligt IT-tjänster inom förvaltningsområdet.

Vårt ämbetsverk betjänar medborgare, myndigheter och ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde.  Vem som helst kan i princip vara vår kund oberoende av var i världen hen befinner sig och vare sig det är fråga om indrivning av böter eller utlämnande av straffregisterutdrag.  Kunderna inom IT-utveckling utgörs av justitieförvaltningens justitieförvaltningens verksamhetssektorer, såsom justitieministeriet, domstolarna och Brottspåföljdsmyndigheten, utsökningsverken, åklagarämbetena samt intressebevaknings- och rättshjälpsbyråerna.

Vi samarbetar med andra myndigheter, och våra intressenter är bland annat polisen, domstolarna, utsökningen, åklagarna och fängelserna. Vi bedriver EU-samarbete i straffregister- och verkställighetsärenden med myndigheter i olika länder. Viktiga samarbetspartner i utvecklingen av IT-system är Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, statens samordnande upphandlingsenhet Hansel och olika systemleverantörer.

Våra anställda har varierande utbildningsbakgrund. Våra medarbetare är bland annat ingenjörer, jurister, tradenomer och andra proffs som har utvecklat sin kompetens för behoven inom sina specialområden i arbetsuppgifter och olika utbildningar. Projekt- och utvecklingskompetens samt rutiner inom agil utveckling och kundorienterat tänkande är viktiga kompetensområden för oss. Vårt ämbetsverk är beläget i Tavastehus, men tack vare flexibla distansarbetsavtal kan arbetsuppgifter även utföras på annat håll.

Laddar...
Publicerad 05-12-2014 kl. 13.04, uppdaterad 09-07-2020 kl. 7.14

Rättsregistercentralens logo.

Kontaktuppgifter

Wetterhoffinkatu 2
13110 Tavastehus
(ingen kundservicedesk)

Växeln: +358 29 56 65631

Rättsregistercentralens webbsida

Sociala medier

Twitter

LinkedIn

Instagram