Rättsregistercentralen (RRC)

Vi är ett sakkunnigämbetsverk som verkar som IT-servicecentral inom justitieministeriets förvaltningsområde. Vi utvecklar och administrerar olika informationssystem som används inom förvaltningsområdet. Vi svarar också för att föra register, hantera information och verkställa förmögenhetsstraff inom förvaltningsområdet. Vi verkar som förvaltningsområdets upphandlande enhet för IT-upphandlingar och är en självständig bokföringsenhet.

En betrodd expert inom informationsresurser

Som registerförare producerar och utlämnar vi tillförlitliga registeruppgifter till myndigheter, företag, samfund och medborgare. När det gäller att föra register är det viktigaste att se till att offentlighetsprincipen följs och att integritetsskyddet tillgodoses. Merparten av innehållet i våra register är känsliga uppgifter. Våra mest använda register är straffregistret, bötesregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret samt skuldsaneringsregistret.

Som en myndighet som deltar i verkställigheten svarar vi för verkställigheten gällande böter, förverkandepåföljder, avgifter och fordringar samt för statens talan i dessa uppgifter.  Vi har också till uppgift att betala skadestånd som utdömts på grund av brott på ansökan av dem som lidit skada, när en förverkandepåföljd på grund av brott har verkställts.

I fråga om informationshantering sköter vi administrationen av register som används i forskningssyfte och utlämning av uppgifter samt för informationstjänstuppgifter gällande justitieförvaltningens riksomfattande informationsresurs. Dessutom producerar vi tjänster för förvaltningsområdet bland annat gällande administrationen av informationshanteringsplaner och blanketter samt utvecklar informationsarkitekturen, statistiken och rapporteringen.

Justitieförvaltningens smidiga digitala partner

Som sakkunniga inom informationssystemutveckling utvecklar, producerar och stöder vi på RRC de informationssystem som ämbetsverken inom förvaltningsområdet behöver i sitt dagliga arbete. Dessutom svarar vi för Valtoris styrning och serviceavtal, med vilka vi skaffar branschoberoende IKT-tjänster för hela justitieministeriets förvaltningsområde. Vår verksamhet bygger på transparens och kostnadseffektivitet. Som en serviceorienterad organisation är det viktigt för oss att våra system är lätta att använda, ändamålsenliga, driftsäkra och pålitliga.

Förvaltningsområdets informationssystemhelhet omfattar flera tiotals informationssystem. Med hjälp av systemen hanteras och behandlas kunders och myndigheters ärenden och uppgifter. Informationssystemen har tagits fram med hjälp av de vanligaste teknikerna och metoderna i branschen. I vår verksamhet betonas de tekniska kraven inom informationssäkerheten, eftersom en stor del av den information som hanteras är sekretessbelagd.

Nära samarbete med andra ämbetsverk

Våra kunder kan i princip vara vilka som helst och komma varifrån i världen som helst, oavsett om det handlar om indrivning av böter eller utfärdande av ett utdrag ur straffregistret. På IKT-sidan är våra kunder justitieförvaltningens verksamhetssektorer, bl.a. justitieministeriet, domstolarna och Brottspåföljdsmyndigheten, utsökningsverken, åklagarämbetena samt intressebevaknings- och rättshjälpsbyråerna. Vi samarbetar också mycket med andra myndigheter, och utöver vårt eget förvaltningsområde är även bland annat polisen, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken viktiga intressentgrupper för oss. I straffregister- och verkställighetsärenden samarbetar vi med andra EU-länders myndigheter.

Flexibelt på distans och på arbetsplatsen

Våra anställda har många olika utbildningsbakgrunder. Hos oss arbetar bl.a. ingenjörer, tradenomer och andra sakkunniga i sina respektive branscher. De har utvecklat sin kompetens för behoven inom sina specialområden genom såväl arbetsuppgifter som olika utbildningar som vi erbjuder vår personal. Särskilt på IKT-sidan är projektkompetens, agila systemutvecklingsmetoder samt ett kundorienterat tankesätt viktiga sakkunnigkunskaper.

Vårt ämbetsverk är beläget i centrala Tavastehus, men vi har flexibla och goda möjligheter till distansarbete. Ämbetsverkets hus erbjuder lokaler för olika ändamål, och vi har tillgång till moderna konferens- och arbetsredskap. På de mångsidiga arbetsplatserna har olika arbetssätt tagits i beaktande, och det finns lämpliga lokaler för såväl arbete på arbetsplatsen som hybridarbete.

Laddar...
Publicerad 05-12-2014 kl. 13.04, uppdaterad 22-03-2022 kl. 14.01

Rättsregistercentralens logo.

Kontaktuppgifter

Wetterhoffinkatu 2
13110 Tavastehus
(ingen kundservicedesk)

Växeln: +358 29 56 65631

Rättsregistercentralens webbsida

Sociala medier

Twitter

LinkedIn

Instagram