Utsökningsverket

Utsökningen är en del av rättsväsendet och justitieministeriets förvaltningsområde. Utsökningens verksamhet är oberoende rättsskipning på samma sätt som domstolarnas verksamhet. För närvarande arbetar cirka 1 300 personer i landets 22 utsökningsverk.

Utsökningen har i uppgift att verkställa domar som domstolar ger samt att indriva direkt utsökbara avgifter, till exempel obetalda skatter och böter. Vid utsökning är det oftast fråga om indrivning av penningfordringar, men utsökningen har även vissa andra verkställighetsuppgifter, till exempel verkställande av vräkningar, kvarstad som förordnats av domstol, samt beslut om vårdnad om barn och umgängesrätt.

Oftast utmäts gäldenärens lön eller andra inkomster, men gäldenärens egendom kan också säljas för att täcka skulderna. Sedvanligt bohag, till exempel möbler, utmäts inte längre utan utmätningsmannen utreder gäldenärens inkomster eller värdefull utmätningsbar egendom i huvudsak via informationssystem.

Borgenären ska ansöka om utsökning antingen elektroniskt via justitieförvaltningens  e-tjänst eller på utsökningsverket. E-tjänster är ett viktigt framtida fokusområde inom utsökningen.

Arbetet på utsökningsverken är mycket mångsidigt, utmanande och intressant. Det kräver en bred juridisk kompetens, goda sociala färdigheter samt en beredskap att använda informationssystem i arbetet.

Enligt lagen har utsökningen omfattande rätt att få information från olika myndighetskällor för att genomföra verkställigheten. En del av utsökningens uppgifter består av att söka dold egendom, s.k. specialindrivning, som har en viktig roll i bekämpningen av grå ekonomi i samarbete med till exempel polisen, Tullen och skatteförvaltningen.

På utsökningsverken genomförs verkställigheten av häradsfogdar, som är chefer inom sina respektive ansvarsområden i ämbetsverken. De har avlagt juris kandidat- eller juris magisterexamen. Häradsutmätningsmännen fattar praktiska utmätningsbeslut och utför utsökningsförrättningar. De har ofta en lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller handelsexamen på institutnivå.

Kanslipersonalen leds av byråchefer som ofta har avlagt högre eller lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller handelsexamen på institutnivå. Med kontorsuppgifter arbetar bland annat indrivningssekreterare och avdelningssekreterare. De har oftast en yrkeshögskoleexamen, handelsexamen på institutnivå eller någon annan yrkesexamen.

Riksfogdeämbetet är utsökningens centralförvaltningsämbete som utnämner häradsfogdarna och de ledande häradsfogdarna samt sköter ledningen, styrningen och tillsynen av utsökningsväsendet. Se även Riksfogdeämbetets arbetsgivarpresentation.

17-12-2014
Jyrki Saario jobbar som häradsutmätningsman vid utsökningsverk.
17-12-2014
Kari Filpus jobbar som häradsfogde vid utsökningsverk.
Laddar...
Publicerad 17-12-2014 kl. 15.37, uppdaterad 13-07-2020 kl. 14.09

Bra att veta om oss

Det finns 22 utsökningsverk runt i Finland.

Kontaktuppgifter

Utsökningsverkets webbsida