Utsökningsverket

Utsökningsverket är ett ämbetsverk som lyder under justitieministeriet och som självständigt och oberoende sköter de uppgifter som i lagen föreskrivits för utsökningsverksamheten. Inom Utsökningsverket arbetar cirka 1 100 yrkespersoner med mångsidiga, intressanta uppgifter. Bli en av oss och förverkliga rättsskyddet i samhället.

Utsökningen verkställer på ansökan domar som domstolar gett samt indriver direkt utsökbara fordringar, som böter, skatter och försäkringspremier. Utsökningsmyndigheten handlar opartiskt och tar hänsyn till både borgenärens och gäldenärens rättigheter. Förutom indrivning av penningfordringar omfattar utsökningens uppgifter också bland annat vräkningar och säkringsåtgärder.

Riksomfattande och regionala enheter samt en centralförvaltning

Merparten av indrivningen av penningfordringar genom utsökning sköts i den riksomfattande verksamhetsenheten för basverkställighet. De fem regionala verksamhetsenheterna för omfattande verkställighet ansvarar inom sina respektive områden bland annat för försäljningen av utmätt egendom samt övriga, mer krävande verkställighetsuppgifter.

Den riksomfattande verksamhetsenheten för specialverkställighet sköter verkställighetsuppgifter som kräver mycket utredningar och tid, deltar i myndighetssamarbete och i bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Verksamhetsenheten Gemensamma tjänster har hand om registrering av utsökningsärenden, dokumenthantering, betalningsrörelsen för utsökningsmedel, kundtjänst samt stöduppgifter i samband med utsökningsförsäljningar och övriga verkställighetsåtgärder. 

Riksfogdens kansli ansvarar för den administrativa ledningen, styrningen och tillsynen över utsökningen samt för andra centralförvaltningsuppgifter, som den förebyggande ekonomirådgivning, inom Utsökningsverket. Kansliet svarar också för resultaten av hela ämbetsverkets verksamhet.

Utsökningsverkets nätverk med 64 verksamhetsställen täcker hela Finland. Utsökningsverkets huvudverksamhetsställe finns i Åbo, där också riksfogdens kansli ligger.

Mångsidiga och intressanta uppgifter

I Utsökningsverkets operativa verkställighetsuppgifter arbetar ledande häradsfogdar, häradsfogdar, utsökningsöverinspektörer och utsökningsinspektörer.

De ledande förvaltningsfogdarna ansvarar för ledningen och resultatet i sina verksamhetsenheter. Häradsfogdarna sköter förutom rättskipningsuppgifter även chefsuppgifter i sina respektive enheter. Till utbildningen är häradsfogdarna är juris kandidater/magistrar.

Det praktiska utsökningsarbetet utförs under ledning av häradsfogdarna av utsökningsöverinspektörer inom omfattande verkställighet och av utsökningsinspektörer inom basverkställighet. Verkställighetspersonalens utbildningsbakgrund är i allmänhet lägre eller högre högskoleexamen. Behörighet till uppgiften som utsökningsinspektör kan också fås genom att avlägga en yrkesexamen.

Inom stödtjänsterna för verkställighet och inom centralförvaltningen finns väldigt mångsidiga uppgifter, vilka kan omfatta kontorsarbete, chefs- och sakkunniguppgifter. Experter på olika nivåer, med olika slags utbildning och erfarenhet, kan placera sig i dessa uppgifter i enlighet med befattningsbeskrivningen. 

Laddar...
Publicerad 17-12-2014 kl. 15.37, uppdaterad 24-03-2023 kl. 14.35

Utsökningsverkets logo

Kontaktuppgifter

Utsökningsverkets webbsida

Sosiala medier

Twitter

LinkedIn