Kommunikationsministeriet

Kommunikationsministeriet främjar befolkningens välfärd och näringslivets konkurrenskraft. Vi arbetar för fungerande, säkra och förmånliga kommunikationer. Kommunikationsministeriet svarar för två stora politiksektorer: trafik och kommunikation.

Ministeriets ansvarsområde omfattar transportsystem, transportnät, gods- och persontrafik, trafiksäkerhet samt klimat- och miljöfrågor inom trafikområdet. Till ministeriets förvaltningsområde hör också frågor som rör kommunikationsnät, dataskydd och informationssäkerhet, informationssamhällspolitik samt massmedier och postverksamhet.

Det här är vi

Kommunikationsministeriets grundläggande uppgift är lagberedning. Som en del av statsrådet bereder ministeriet lagar, förordningar och beslut som antas i riksdagen, vid föredragning för republikens president och vid statsrådets sammanträden. Ministeriet utfärdar också egna förordningar.

En av kommunikationsministeriets huvuduppgifter är resultatorienterad styrning av ministeriets förvaltningsområde. Till kommunikationsministeriets förvaltningsområde hör tre ämbetsverk och tre statligt ägda bolag samt Rundradion som övervakas och styrs direkt av riksdagen. Ministeriet styr och övervakar verksamheten vid ämbetsverken och bolagen på dess förvaltningsområde. Som verktyg för styrningen används bl.a. årligen formulerade resultatmål samt uppföljning av måluppfyllelse och hur beviljade anslag har använts. Ministeriet följer hur ämbetsverken och bolagen inom förvaltningsområdet utvecklas.

Vi är en expertorganisation och av våra anställda har drygt 65 % avlagt högre högskoleexamen. På ministeriet arbetar bland annat jurister, ingenjörer, ekonomer och statsvetare samt tradenomer.

Så här arbetar vi

Vi erbjuder intressanta, varierande och utmanande arbetsuppgifter i olika skeden av livet och karriären. Vi utvecklar aktivt våra kunskaper och vårt kunnande. Framsteg på karriärstigen och flexibelt utvidgade perspektiv är en väsentlig del av vår kompetens. Kommunikationsministeriet värdesätter likabehandling och mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar att personer med varierande bakgrund ska söka lediga jobb hos oss, såsom personer i olika åldrar, personer av olika kön och personer som hör till olika språk-, kultur- eller minoritetsgrupper.


Med hjälp av följande värderingar siktar vi på att vara den bästa arbetsplatsen inom den offentliga förvaltningen:

Rättvisa: Vi värdesätter varandra. Vi är öppna och opartiska. Vi ger plats för olika åsikter genom att lyssna på alla. Vi följer gemensamt överenskomna regler.

Mod: Vi är föregångare och har mod att bryta gamla mönster. Vi är inte rädda för att bära vårt ansvar. Vi skapar framtiden.

Samarbete: Vi arbetar tillsammans. Vi utbyter information öppet, spontant och prompt. Vi uppskattar varandras arbete. Vi lyssnar på våra intressenter och ger dem möjlighet att påverka vår verksamhet.

Laddar...
Publicerad 08-04-2015 kl. 9.42, uppdaterad 16-03-2022 kl. 12.32

'Kommunikationsministeriets byrå.

Kontaktuppgifter

Växel: 0295 16001
Fax: 09 160 28596

Postadress: PB 31, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Södra Esplanaden 4, Helsingfors

Kommunikationsministeriets webbsida

Sociala medier

Facebook

Twitter