Satu Pohja

"Många ministerier vill se sig själva som framtidsministerier, men här vid miljöministeriet är framtidsperspektivet särskilt utmärkande – vi strävar verkligen efter att tänka på vad vi lämnar efter oss till kommande generationer.

Jag började arbeta här för 1,5 år sen, först vid miljövårdsavdelningen, senare vid avdelningen för den byggda miljön, där jag fortfarande är. Till utbildningen är jag vicehäradshövding med specialisering på miljörätt, och även magister i administrativa vetenskaper. Min bakgrund påverkade mitt val att söka jobb vid miljöministeriet.

I mitt arbete ansvarar jag för uppgifter kring utvecklingen, beredningen och verkställandet av lagstiftning som rör samhällen, områdesanvändningen och kulturmiljön. Även alla beslut om vilka byggnader i Finland som ska skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet går via mig. Att jag får handlägga frågor om skydd och bevarande av värdefulla objekt och är med i beredningen av ny lagstiftning gör att jag känner att mitt arbete är viktigt och verkningsfullt.

Jag trivs bra i huset. Vi har flexibla arbetsformer, och vi uppmuntras också att t.ex. arbeta på distans, vilket jag tycker är ett väldigt effektivt arbetssätt. Jag hoppas att jag arbetar inom miljöförvaltningen också i framtiden, och utvecklar min kompetens och sakkunskap."