Statens revisionsverk

Statens revisionsverk säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med vår verksamhet stödjer vi dessutom ett transparent beslutsfattande och demokrati.

Vi granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspolitiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen.

Revisionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Vi fungerar i anslutning till riksdagen och vår ställning och våra uppgifter föreskrivs i grundlagen.

Hurdan kompetens värdesätter vi?

Vårt ämbetsverk är en expertorganisation med cirka 150 anställda. Av våra anställda utför 70 procent revisions- och tillsynsarbete och 30 procent uppgifter som stödjer revisionsarbetet.

I de gemensamma tjänster som stödjer revisionsarbetet arbetar bland annat experter inom informationsförvaltning, personalförvaltning, kommunikation och ekonomi.  

Revisions- och tillsynspersonalen har oftast högre högskoleexamen i ekonomi, samhällsvetenskaper eller förvaltningsvetenskaper. Våra anställda förenas av ett brett intresse för samhällsfrågor och de offentliga finanserna. Vi värdesätter utveckling av den egna kompetensen och revisionsverksamheten.

Vad erbjuder vi som arbetsgivare?

Personalens kompetens är en viktig bärande resurs för revisionsverket. Vi uppmuntrar vår personal att upprätthålla sin kompetens och utveckla sig yrkesmässigt. Våra anställda kan till exempel avlägga examen för att bli auktoriserad revisor.

Vi vill värna om våra anställdas arbetsförmåga och välbefinnande. Vi erbjuder flexibel arbetstid, möjlighet till smidigt distansarbete, lunchförmån och omfattande företagshälsovård. Dessutom erbjuder vi årligen möjlighet till motions- och rekreationsförmån. Villkoren för personalens anställningsförhållande bestäms med stöd av lagen om riksdagens tjänstemän.

Laddar...
Publicerad 31-10-2014 kl. 9.32, uppdaterad 03-07-2023 kl. 10.56

Statens revisionsverkets logo.

Statens revisionsverkets arbetstagarna

Bra att veta om oss

Statens revisionsverks verksamhet omfattar alla statsfinanser, och vi har en omfattande i grundlagen föreskriven rätt att få information. Statens revisionsverk medverkar till att säkra principerna för rättsstat, demokrati och hållbar ekonomi, även i skötseln av Europeiska unionens finanser och i övrigt internationellt samarbete. 

Kontaktuppgifter

Revisionsverkets huvudkontor finns i Helsingfors. Vi har också kontor i Uleåborg.

Helsingfors
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors

Riksdagens växel: 09 4321

Statens revisionsverkets webbsida

Sociala medier

LinkedIn

Twitter