Statens revisionsverk

Statens revisionsverk (SRV) är den högsta externa revisorn som reviderar skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspolitiken och utövar tillsyn över val- och partifinansieringen. Med det oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt. Revisionsverkets vision är att skötseln av statsfinanserna i Finland är ett mönster för världen.

Revisionsverket har cirka 140 anställda av vilka största delen har avlagt högskoleexamen. Den personal som utför revisionsarbete har i allmänhet högskoleexamen på områdena för handels-, ekonomi-, stats-, eller förvaltningsvetenskap eller juridik. En del av personalen har också forskarutbildning.

Revisionsverket utför redovisningsrevision, laglighetsgranskning, effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken.

Merparten av revisionsverkets personal utför revisionsarbete. Revisionsverket har dessutom experter inom kommunikationen och ledningens stöd samt enheten för administration. 

Verksamhetsenheten för redovisningsrevision och laglighetsgranskning utför externa redovisningsrevisioner för staten och de statliga verksamhetsenheterna samt för en del av de statliga fonderna. Dessutom utför enheten laglighetsgranskning som riktar sig till lagligheten i skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten. Tillsynen över parti- och valfinansieringen ingår också i verksamhetsenhetens uppgifter.

Enheten för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken granskar ändamålsenligheten för skötseln av statsfinanserna samt tillförlitligheten i det finanspolitiska faktaunderlaget och uppnåendet av de mål som har ställts upp för den. I effektivitetsrevisionen betonas uppnåendet av de mål som riksdagen har ställt upp för samhällspolitiken samt bedömningen av förutsättningarna för måluppfyllelsen. I granskningen av finanspolitiken granskas det också om man har gett en rättvisande bild av statens ekonomiska ställning.

Till revisionsverkets tillsynsuppgifter hör övervakning av finanspolitiken och tillsyn över val- och partifinansieringen. Inom detta uppdrag övervakar revisionsverket den fleråriga planen för de offentliga finanserna, tillförlitligheten i makroprognoser och iakttagandet av stabilitets- och tillväxtpakten. Inom tillsynen över val- och partifinansieringen tar revisionsverket emot och publicerar handlingar som föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen samt säkerställer att alla redovisningsskyldiga lämnar de redovisningar som föreskrivs i lag.

Revisionsverket tillämpar flextid och erbjuder möjlighet till distansarbete, lunchförmån och förmån av personalbiljett. Dessutom kan personalen använda ett modernt gym som finns i revisionsverkets lokaler.

Revisionsverket uppmuntrar alla i personalen att utveckla sig i sina yrken och erbjuder dem möjlighet till utbildning och utveckling vid sidan av arbetet.

Villkoren för personalens anställningsförhållande bestäms med stöd av statstjänstemannalagen som utfärdats av riksdagen.

31-10-2014
Sini Salmi jobbar som revisor inom granskning och övervakning vid Statens revisionsverk.
Laddar...
Publicerad 31-10-2014 kl. 9.32, uppdaterad 21-06-2018 kl. 10.37

VTV toimipiste

Bra att veta om oss

Revisionsverkets huvudkontor finns i Helsingfors och verksamhetsställen finns också i Åbo och Uleåborg.

Kontaktuppgifter

Helsingfors, huvudkontor
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors

Riksdagens växel: 09-4321
 
Åbo

Självständighetsplatsen 2
20801 Åbo
Telefon: 02-233 8961
 
Uleåborg
Linnankatu 7
90100 Oulu
Telefon: 071 87 60361

Twitter: @VTV_fi