Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea är ett ämbetsverk som lyder under social- och hälsovårdsministeriet och som har till uppgift att övervaka och utveckla läkemedelsområdet i syfte att främja befolkningens hälsa och säkerhet .

Verkets uppgifter omfattar tillstånds- och tillsynsuppgifter inom läkemedelsområdet, forsknings- och utvecklingsuppgifter samt produktion och förmedling av läkemedelsinformation i syfte att förbättra läkemedelsbehandlingarnas effektivitet.

Fimea har ca 250 anställda. Våra medarbetare har en hög utbildningsnivå. Tre fjärdedelar av personalen hos Fimea har avlagt en högskoleexamen och en tredjedel av dem har en vetenskaplig påbyggnadsexamen. De vanligaste utbildningsområdena inom Fimea är farmaci, medicin, veterinärmedicin, ekonomiska och administrativa vetenskaper samt juridik.

En typisk medarbetare på Fimea arbetar med sakkunniguppgifter inom utvärdering av läkemedelspreparatens effekt, säkerhet och kvalitet samt med övervakning av forskning, tillverkning och distribution inom läkemedelsområdet.

Fimea erbjuder en utsiktspunkt för utvecklingen inom läkemedelsområdet. Vi är en aktiv påverkare inom läkemedelsområdet såväl nationellt som internationellt. Vi har en aktiv roll i EU:s nätverk för läkemedelstillsyn.

Vi arbetar oberoende av ort och främjar ett flexibelt arbete genom att erbjuda vår personal moderna arbetsredskap och en virtuell arbetsmiljö.

Vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter och personalförmåner, såsom möjlighet till motion, heltäckande hälso- och sjukvård och lunch på arbetsplatsen.

Fimeas video Samarbete behövs i framtiden:

Laddar...
Publicerad 22-12-2014 kl. 14.53, uppdaterad 21-08-2020 kl. 13.13

Fimeas flygfoto.

 
Bra att veta om oss

Våra moderna kontorslokaler är belägna i Brunakärr i Helsingfors och i Technopolis i Kuopio. Fimea har även sakkunniga som arbetar i Åbo och Uleåborg.

Kontaktuppgifter

Besöksadresser:Microkatu 1,
70210 Kuopio
Mannerheimvägen 103b, 00280 Helsingfors
Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors (Kontrollaboratoriet) Självständighetsplatsen 2,
20800 Åbo
Biokatu 10, 33520 Tampere

Sociala medier

Twitter