Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)

Valvira är ett centralt ämbetsverk inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde som har till uppgift att utöva tillsyn över att lagstiftningen iakttas inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, näringar som har en koppling till alkohol och inom miljö- och hälsoskydd. Vi sköter också styrningen och tillståndsförvaltningen som hör dessa ärendehelheter och upprätthåller ett stort antal register inom våra substansområden. Valvira har också mångahanda uppgifter som gäller tobaksprodukter. Vårt mål är att med hjälp av tillsyn förbättra medborgarnas hälsa och välfärd.

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde. Vår uppgift är att övervaka att lagstiftningen iakttas inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi sköter också styrningen och tillståndsförvaltningen som hör dessa ärendehelheter och upprätthåller ett stort antal register inom våra substansområden. Valvira har också mångahanda uppgifter som gäller tobaksprodukter. Vårt mål är att med hjälp av tillsyn förbättra medborgarnas hälsa och välfärd.

I början av år2020 hade Valvira drygt 160 anställda. Vi är ett sakkunnigämbetsverk och våra medarbetare har en mycket varierande utbildning. Vi har bland annat jurister, läkare, yrkesutbildade inom vårdarbetet, samhällsvetare, ingenjörer, professionella inom miljö- och hälsoskyddet, experter inom ekonomiförvaltning, IT-professionella, assistenter och sekreterare. Många av våra tjänstemän har redan gjort en betydande karriär inom sitt expertområde när de kommer till Valvira.

En multiprofessionell arbetsmiljö är på många sätt stimulerande och möjliggör ett mångsidigt samarbete mellan yrkesmänniskor inom olika specialområden. I de årliga enkäterna om arbetstillfredsställelse har våra resultat varit bättre än genomsnittet för statsförvaltningen. I enkäter som riktats till intressenter och kunder har vi ansetts vara sakkunniga, tillförlitliga och objektiva.

Vi som arbetar på Valvira har en utsiktsplats i samhället. På uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet deltar vi aktivt i att bereda ny lagstiftning, och inom EU representerar vi Finland i många olika frågor. Våra tjänstemän reser till Bryssel bland annat i ärenden som gäller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och alkoholfrågor.

Publicerad 10-03-2015 kl. 9.55, uppdaterad 23-11-2021 kl. 14.32

Valviras arbetstagare på kontoret.

Bra att veta om oss

Vårt huvudsakliga verksamhetsställe finns i Helsingfors, och vi har en avdelning med tjugo anställda i Rovaniemi.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: 
Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors

Telefonväxel: 0295 209 111

Postadress:
PB 43, 00521 Helsingfors

Fax: 0295 209 700

Valviras webbsida