Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett av de tolv ministerierna. Kansliet ansvarar för samhällspolitiska planeringsuppgifter och sådana ärenden som inte hör till något annat ministeriums ansvarsområde. Kansliets verksamhet består av olika uppgifter som stöder statsministerns och regeringens verksamhet och beslutsfattande. Kansliet sköter också olika tjänster för medborgarna och myndigheterna, uppgifter som hänför sig till samordningen av EU-ärenden och EU:s utveckling, ägarstyrningen av de statligt ägda bolagen samt regeringens strategiska kommunikation. 

Kansliet administrerar också olika separata och tvärsektoriella projekt samt permanenta och temporära organ. Till sådana enskilda ärenden som kansliet bereder hör partiunderstöden, titlar som förlänas av republikens president och författningarna som gäller republikens president eller republikens presidents kansli samt ministrarnas arvoden och anställningen av specialmedarbetare.

Typiska befattningsbeskrivningar

Kansliets uppgifter är krävande expertuppgifter t.ex. i EU-frågor och statens ägarstyrning, juridik och kommunikation liksom även författningsöversättning till nationalspråken. Dessutom finns det ett stort antal expert- och assistentuppgifter inom andra områden såsom ekonomiförvaltning, informationsförvaltning och olika tjänster. Yrkesbeteckningar är bl.a. specialsakkunnig, konsultativ tjänsteman, finansråd, translator, kommunikationsexpert, sekreterare för informationstjänsten, administrativ medarbetare, expeditionsvakt och chaufför.

Om personalens utbildningsbakgrund

Av kansliets personal har 4 % avlagt doktorsexamen, 40,9 % högre högskoleexamen och 12,4 % lägre högskoleexamen och 32,5 % har utbildning på institutnivå.

Politices eller filosofie magisterexamen samt juris magisterexamen är typiska akademiska examina vid kansliet. De som avlagt yrkeshögskoleexamen är till största delen tradenomer som har utexaminerats från olika branschinriktningar. Personer med många slags utbildningsbakgrund och med arbetserfarenhet såväl från den privata som den offentliga sektorn kan arbeta i kansliet.

Vision

Finland är ett internationellt sett framgångsrikt välfärdssamhälle. En fungerande parlamentarisk demokrati, en stabil statsledning och kontinuerlig utveckling är garanten för detta.

Statsrådets kansli främjar samarbetet mellan statsrådet och förvaltningsområdena samt utvecklar ledningsverktyg för statsrådet och statsministern.

I vårt arbete betonas sakkunskap, öppenhet, dynamik och ansvarstagande.

Bekanta dig med anställda vid kansliet på statsrådets kanslis webbsida.

Laddar...
Publicerad 17-10-2014 kl. 12.47, uppdaterad 17-06-2020 kl. 8.00

Statsrådetsborgen.

Bild: Janne Suhonen, Statsrådets kansli

Bra att veta om oss

Kansliet satsar på att utveckla personalens kunnande, främja välbefinnande i arbetet och utveckla ledarskapet. De anställda har möjlighet att delta i olika slag av utbildning och utvecklingen av arbetsgemenskapen. Arbetsgivaren stöder kombinationen av arbete och familjeliv bl.a. genom möjlighet till distansarbete. År 2013 satsade kansliet i genomsnitt 1 208 euro på utbildning för varje anställd vid kansliet.

Kontaktuppgifter

Kansliet finns i huvudsak i statsrådsborgen på Snellmansgatan, men det finns också verksamhetsställen på Unionsgatan, Fabiansgatan och i representationslokalerna.

Snellmansgatan 1 A
00170 Helsingfors

Växel: 0295 16001

Statsrådets kanslis webbsida