Justitiekanslersämbetet

Justitiekanslersämbetet stöder justitiekanslern och biträdande justitiekanslern vid övervakningen av lagligheten i statsrådets och republikens presidents ämbetsåtgärder, vid laglighetsövervakningen av domstolarna, övriga myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag och vid övervakningen av advokater.

Justitiekanslerns primära uppgift är att för egen del främja att den grundlagsenliga rättsstatsprincipen iakttas. Vid skötseln av sitt uppdrag övervakar justitiekanslern att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Justitiekanslern ger på begäran republikens president, statsrådet och ministerierna upplysningar och utlåtanden i juridiska frågor, förhandsgranskar föredragningslistorna och bilagorna till statsrådsföredragningarna och föredragningarna för republikens president och är närvarande vid statsrådets sammanträden och då ärenden föredras för republikens president i statsrådet. 

Justitiekanslern behandlar till honom riktade skriftliga klagomål, kan också på egen begäran ta upp ett ärende till behandling och förrättar inspektioner vid myndigheter, inrättningar och andra verksamhetsenheter som han övervakar.

Vid justitiekanslersämbetet finns en avdelning för statsrådsärenden, en avdelning för rättsövervakning och en administrativ enhet. Vid ämbetet tjänstgör cirka 40 personer. Majoriteten av ämbetsverkets personal är föredraganden med juridisk utbildning.

Justitiekanslersämbetet är beläget i Helsingfors.

Laddar...
Publicerad 08-04-2015 kl. 13.09, uppdaterad 17-06-2020 kl. 8.10

 

Kontaktuppgifter

Justitiekanslersämbetet
Besöksadress: Snellmansgatan 1 A, Helsingfors

Telefon: 0295 16001 (Statsrådets växel)

Justitiekanslersämbetets webbsida