Iina Berden

Iina Berden, konsultativ tjänsteman, sköter kulturärenden i anslutning till ministeriets barnkulturverksamhet och EU-rådet. Hon arbetar inom ansvarsområdet konst och kulturarv, som är en del av undervisnings- och kulturministeriets kultur- och konstpolitiska avdelning. 

Kulturministrarna i EU:s medlemsländer sammanträder i rådet två gånger per år. Övriga tider sammanträder rådet på arbetsgruppsnivå, dvs. i en kulturkommitté som består av tjänstemän vid medlemsländernas kulturministerier. Iina Berden är Finlands representant i kulturkommittén.

”Jag representerar Finlands syn i arbetsgruppen i EU-rådet för kultur och konst, dvs kulturkommittén. Vi bereder, drar slutsatser om och tar ställning till rådets ärenden som gäller kultur och konst. Jag är till exempel med och fattar beslut om Europas kulturhuvudstäder.”

Utöver detta hör till Berdens ansvarsområde också uppgifter i fråga om barnkultur i regeringsprogrammets spetsprojekt konst och kultur görs tillgängligare. Bland annat arbetar hon för att främja barnkultur och barnkulturcentrum. Berden är med om att främja och utveckla barns och ungas  möjligheter till och jämlikhet i fråga om fritidssysselsättningar.

”Det mest givande i mitt arbete är att frågorna är riksomfattande. Spetsprojektet konst och kultur görs tillgängligare är framför allt ett utmärkt exempel på hur det är möjligt att utveckla nya saker och åstadkomma ändringar i verksamhetskulturen utgående från undersökningar. Vi kommer till exempel tillsammans med barnen på idéer till möjliga fritidssysselsättningar för barn och vi försöker göra dessa möjligheter jämlika och tillgängliga för alla barn. ”

Berden har arbetat vid undervisnings- och kulturministeriet sedan år 1995. Hon började i huset som europraktikant. Till utbildningen är Berden politices magister. Hon har också avlagt en magistersexamen vid Leuwens katolska universitet i Belgien. Berden uppskattar arbetet vid UKM.

”Jag trivs utmärkt vid ministeriet, eftersom mitt arbete alltid förändras med tiden. Det kulturpolitiska området förändras, ibland till och med plötsligt. Tack vare en god struktur kan vi emellertid flexibelt reagera och svara på de nya utvecklingstrenderna i tiden. Till exempel kulturpolitiken för barn och unga har förändrats mycket under den senaste tiden och på ministeriet har vi fått vara en del av detta främjande och utvecklande av förändringen. Man utgår mera än tidigare från barnens behov, vilket kan ses till exempel i det storskaliga spetsprojektet. Just det att få vara med i utvecklingen har varit det mest intressanta i mitt arbete.”