Heikki Hurtta

Jag arbetar som en av två huvudredaktörer för den finska dialektordboken Suomen murteiden sanakirja. Till utbildningen är jag filosofie doktor – min avhandling handlar om finska dialekter.

Den finska dialektordboken är ett projekt som baserar sig på ett stort arkivmaterial. Vi beskriver ordförrådet i de traditionella finska dialekterna på ett vetenskapligt sätt. Ordboken ges inte längre ut i tryckt form, utan den publiceras sedan år 2012 på nätet. På detta sätt kan alla nätanvändare utnyttja den gratis.

Som huvudredaktör granskar och bearbetar jag manuskriptet till ordboken särskilt ur dialektalt och språkgeografiskt perspektiv. Den andra huvudredaktören ansvarar för betydelseangivelserna i ordboken.

Det är fråga om ett unikt projekt speciellt i det avseendet att en ordbok som vår utarbetas endast en gång. Därför kan hela redaktionen anses höra till de främsta experterna i världen på sitt område. När det gäller ett arbete av detta slag talar jag inte gärna om karriärutveckling i traditionell mening. I vårt arbete är det karriärutveckling när man lär sig mer och mer om arbetets innehåll och när arbetsuppgifterna i takt med detta utvecklas och förhoppningsvis också blir mångsidigare.

Ordboksarbete är fortlöpande problemlösning. Omväxling i arbetet ger olika expertuppgifter (att skriva populärt hållna artiklar, att presentera ordboken för publik av olika slag), framträdanden i medierna och administrativa uppgifter.

Antalet redaktörer vid dialektordboken har varierat under årens lopp – för närvarande omfattar redaktionen ungefär tio personer. Ordboksarbetet är en kombination av ensamt knog och grupparbete. Till all lycka råder det en god anda i redaktionen. Ingen behöver köra fast med arbetet, utan vi löser problemen tillsammans.