Studentexamensnämnden (SEN)

Studentexamensnämnden (SEN) är en myndighet som svarar för ledningen, anordnandet och verkställandet av studentexamen. Nämnden är underställd undervisnings- och kulturministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner studentexamensnämnden för tre år i taget. Nämnden svarar för examensprovens innehåll och utveckling samt för bedömningen av provprestationerna. För närvarande har nämnden 38 medlemmar. Nämnden har dessutom rätt att utnämna adjungerade medlemmar för bedömningen av provprestationerna och utarbetandet av provuppgifterna. För närvarande uppgår antalet adjungerande medlemmar som deltar i bedömningsarbetet till cirka 350. Såväl medlemmarna som de adjungerande medlemmarna har uppgiften som bisyssla.

Nämndens kansli har hand om organiseringen och det tekniska genomförandet av examen samt om administrationen och kontakten mellan nämnden och gymnasierna. I kansliet arbetar cirka 30 tjänstemän varav en del fokuserar på att utveckla den elektroniska studentexamen.

Syftet med studentexamen är att ta reda på om de studerande har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som anges i gymnasiets läroplan samt uppnått tillräcklig mognad enligt målen för gymnasieutbildningen. Avläggandet av studentexamen ger de studerande allmän högskolebehörighet. Studentproven ordnas två gånger om året. Årligen godkänns cirka 30 000 examinander i studentexamen och antalet enskilda provprestationer uppgår till över 200 000.

Studentexamen har en central roll i det finländska utbildningssystemet. Arbetet vid studentexamensnämnden kräver noggrannhet och ansvarsfullhet. Dessutom förutsätter verkställandet av examen och bedömningsarbetet att man följer ett krävande tidsschema. Utvecklandet av examen förutsätter att såväl medlemmarna i nämnden som kanslipersonalen genomgår ständig utbildning. Därutöver ger nämndens medlemmar och tjänstemän utbildning i anknytning till studentexamen.

Studentexamen utvecklas ständigt och målmedvetet parallellt med gymnasiets läroplan. För närvarande riktas uppmärksamhet främst till den stegvisa digitaliseringen av examen, till att förbättra betygens jämförbarhet samt till att förnya proven i  modersmål och matematik.

Examen väcker ständigt mycket uppmärksamhet. Vi kommunicerar aktivt via vår webbplats och i sociala medier samt producerar statistikinformation om studentexamen för till exempel forskare. Våra intressentgrupper är bland annat gymnasier, arrangörer av utbildning, forskare, organisationer och medier.

 

31-10-2014
Maarit Elomaa jobbar som registerförare vid Studentexamensnämndens kansli.
31-10-2014
Anna Hatva-Jokinen jobbar som examenssekreterare vid Studentexamensnämndens kansli.
31-10-2014
Tomi Laaksonen jobbar som expeditionsvakt vid Studentexamensnämnden.
31-10-2014
Markku Rytkönen jobbar som examenssekreterare vid Studentexamensnämnden.
31-10-2014
Matti Lattu jobbar som projektchef för digitaliseringsprojektet av studentexamen vid Studentexamensnämndens kansli.
Laddar...
Publicerad 14-10-2014 kl. 11.55, uppdaterad 18-08-2020 kl. 15.04

Studentexamensnämndens arbetstagare på kontoret.

Bra att veta om oss

Arbetsuppgifterna i Statskontoret är intressanta och ansvarsfulla. De erbjuder ofta en bra utsiktsplats mot det egna områdets arbetsfält inom hela statsförvaltningen.

Kontaktuppgifter

SEN har sitt verksamhetsställe i Fiskehamnen i Helsingfors.

Söderviksgatan 10 B                     00580 Helsingfors

Tel: 0295 338 200

Sociala medier

Facebook

Twitter