Markku Rytkönen

Jag arbetar som examenssekreterare vid studentexamensnämnden. Jag är utbildad politices magister. Mina viktigaste uppgifter är kundservice och att behandla ansökningar. Mina kunder är gymnasierektorer och -lärare, examinander och deras föräldrar samt myndigheter.

Kundservicen innebär att jag ger anvisningar och handledning i frågor kring studentexamen. Servicen sker per telefon och e-post. Därutöver förbereder, presenterar och skriver jag beslut om ansökningar som gäller examinander. Jag är även sekreterare för utskottet som handhar läkarintyg och förord samt deltar i att förpacka och posta provuppgifter.

Mitt arbete vid studentexamensnämnden är självständigt och mångsidigt. Vid beredningen och genomförandet av studentexamen följs ett strikt tidsschema. Därför förutsätter arbetet vid studentexamensnämnden noggrannhet och stresstålighet. Å andra sidan skapar det snäva tidsschemat tydliga mål för arbetet.

För närvarande håller man på att digitalisera studentexamen. Med andra ord kommer man redan i den närmaste framtiden att avlägga examen med dator i stället för papper och penna. Detta påverkar även arbetet vid studentexamensnämnden, för i takt med reformen avskaffas en del av de nuvarande uppgifterna och de ersätts med nya uppgifter som i sin tur kräver att man tillägnar sig nya färdigheter.